Svenska Jägareförbundet

Meny

Juni -15

Inga större förändringar vad gäller vildsvinssituationen har skett länet under månaden. Normalstora kullar ses fortfarande vilket bör betyda god överlevnad bland kultingarna. Skador på vallar och såda åkrar har under månaden varit sparsamma.

Höjd beredskap bör iakttas på grödor under juli månad då spannmål kan komma i mjölkmognad och locka vildsvinen till födosök. Liksom tidigare rekommenderas att avskjutningen riktas mot årsgrisar som uppträder i områden där de orsakar skador. Extra försiktighet krävs vid jakt hondjur. Avledande utfodringar i skogsmark bör fortsatt fungera som en fristad för vildsvinen. Detta för att kunna avleda dem från skadekänsliga grödor. 

2015-07-08 2019-06-04