Svenska Jägareförbundet

Meny

Februari -17

Vi närmar oss nu en tid då vildsvinen kan börja gå ut och födosöka på vallar och betesmarker i större utsträckning, vilket kan göra att höjd beredskap krävs I dessa områden. Vidare närmar vi oss nu den huvudsakliga föryngringsperioden och kultingar har redan setts på en rad platser I länet. Viktigt att komma ihåg är att endast årsgrisar är lovliga att jaga fram till den 15 april.

Stammens status:
Stor variation i länet men den sammanfattade bilden är att den milda vintern kan resultera i ökad stam. 

Huvudföryngringsperiod
Det rapporteras redan föryngringar runt om länet och huvudföryngringsperioden ligger nu, under mars-april.

Kullstorlek:
Har rapporterats som normala eller något större. Den gynnsama vintern har troligen resulterat i att suggorna är i god kondition och därmed väl rustade för att ta hand om sina kultingar.

Födotillgång
Vintern har varit mild och snöfattig vilket varit gynnsam för vildsvinen. I områden med mycket ek har dessutom vildsvinen haft extra mycket energirik föda då det varit ollonår.

Klimat:
Hela vintern har varit gynnsam för vildsvinen. Nu när huvudföryngringsperioden inleds kan mycket nederbörd och kallt väder påverka överlevnaden.
 
Skadebild:
När tjälen släpper I marken och grödorna börjar växa brukar man kunna se högre aktivitet på betesmarker och vallar. Det är främst I sådana områden man skall ha förhöjd beredskap. Har man områden med mycket skador satsa framförallt jaktinsatserna på de utsatta området och låt vildsvinen få fristäder i skogen där de inte gör skada.

Prognos
Den milda vintern tillsammans med god ollontillgång ser ut att ge stora kullar och hög överlevnad hos svinen. I områden där man ser en ökande trend kan det därmed vara klokt att redan nu hålla en hög avskjutning på årsgrisar. Var dock nogrann så inte någon kultingförande sugga skjuts. Kultingarna kan ofta ligga kvar i boet de första veckorna.
 
Länstext:
Vildsvinen är etablerade I hela södra delen av länet. I norra delarna saknas de fortfarande i vissa områden men är i etableringsfas. Tätheten varierar stort mellan områden och även skadebilden ser väldigt olika ut mellan olika områden och marktyper.

2017-03-10 2019-06-04