Svenska Jägareförbundet

Meny

Augusti -17

Augusti är ofta den månad då störst skada av vildsvin rapporteras från grödorna. Uppmärksamhet krävs därför av både jägare och lantbrukare för att så snabbt som möjligt agera om skador börjar uppkomma. Då detta är den mest kritiska perioden under året bör man koncentrera jakten till växande grödor och låta vildsvinen få en fristad i skogsområden där de inte gör skada. Från och med 1 aug är det dessutom tillåtet att släppa hundar på vildsvin. Viktigt här är då att hålla en hög etik. Det finns fortfarande många små kultingar i markerna och dessutom är det viktigt att använda hundar som inte också jagar vilt som ännu inte är lovligt att jaga med drivande hund.

Stammens status: Stammens täthet varierar stort över länet men från flera håll rapporteras om att man upplever en mindre ökning av stammen. Inte minst gäller detta etableringsområdena där vildsvinen verkar vinna ny mark efter den milda vintern. Från enstaka områden där vildsvinen varit etablerade länge rapporteras samtidigt en något minskad stam vilket sammankopplas med ett hårt jakttryck i dessa områden. Man måste därför ta stor hänsyn till den lokala situationen och agera utifrån detta. I de områden där man upplever en ökning kan det vara läge att redan nu lägga ett högt jakttryck om man vill balansera stammen på tidigare nivåer.

Huvudföryngringsperiod: De flesta kullar föddes under mars-april men även under sommaren har det från flera håll rapporterats om nyfödda kultingar vilket gör att stor uppmärksamhet krävs.

Kullstorlekar: Kullstorlekarna anses på de flesta håll vara normalstora.
Födotillgång: Födotillgången är nu mycket god ute i markerna. Vildsvinen bör under denna tid inte utfodras såvida inte syftet är avledande utfodring. Den avledande utfodringen behöver dessutom ofta kombineras med jakt på de områden man vill avleda dem ifrån.

Skadebild: Skador på produktionsgröda har rapporterats i olika omfattning från olika platser runt om i länet. Den tid då spannmålet är mjölkmoget är oftast den tid då risken för skador är som störst men höjd uppmärksamhet krävs ända fram till skörd. Även efter skörd kan det vara viktigt att ha extra uppmärksamhet på omkringliggande vallar då vildsvinen måste hitta alternativ föda. Regelbundna kontroller av gröda är att rekommendera så att man upptäcker skador innan de blir omfattande och man därmed kan agera. Gå med fördel samman och sammarbeta vid nattjakten för att göra den effektivare och för att orka med hela säsongen.
Prognos: En gynnsam vinter och rapporter om normalstora eller större kullar gör att man bör vara observant på utvecklingen av vildsvinsstammen och lägga in en högre avskjutning om så krävs.

Länstext: Vildsvinen är etablerade i hela södra delen av länet. I norra delarna är utbredningen ojämn och många områden är fortfarande i en etableringsfas. Precis som stammen varierar så ser även skadebilden olika ut mellan olika områden varför även målsättningarna för stammen kan skilja stort.

2017-08-24 2019-06-04