Svenska Jägareförbundet

Meny

Juli -17

Spannmålet närmar sig nu mjölkmognad och är då kanske som mest attraktiva för vildsvinen. åkermarkerna. Rapporter har kommit från flera håll där vildsvinen börjat ses ute i grödorna. Jakten bör nu endast inriktas på skadedrabbade grödor för att försöka styra var vildsvinen väljer att födosöka. Lägg framförallt ett högt jakttryck på i första hand årsgrisar.

Stammens status: Stammens täthet varierar stort över länet men den generella bilden är en stabil stam eller lokalt en mindre ökning. Inom etableringsområdena kommer fler och fler platser och föryngringar rapporteras där man inte sett detta tidigare. Lokalt där vildsvinen varit etablerade länge rapporteras samtidigt en något minskad stam vilket sammankopplas med ett hårt jakttryck i dessa områden. Man måste därför ta stor hänsyn till den lokala situationen och agera utifrån detta.

Huvudföryngringsperiod: De flesta kullar rapporteras ha fötts under mars-april även om enstaka kullar även föddes tidigare. Även under sommaren har det kommit flera rapporter om nyfödda kultingar vilket manar till försiktighet vid jakten.

Kullstorlekar: Kullstorlekarna anses som normala eller något större.
Födotillgång: Födotillgången är nu mycket god ute i markerna. Vildsvinen bör därför inte utfodras såvida inte syftet är avledande utfodring. Den avledande utfodringen behöver dessutom ofta kombineras med jakt på de områden man vill avleda dem ifrån.

Skadebild: Juli och augusti månad är ofta de den mest kritiska perioden vad det gäller skador på gröda. Skador har också rapporteras i olika omfattning främst från spannmål runt om i länet och det är viktigt att ha bevakning och agera utifrån detta. Skyddsjakten kan därmed kräva stora arbetsinsatser och för att underlätta denna kan rörlig belysning vara ett bra hjälpmedel, både för säkrare skott och för att välja rätt individ. Glöm dock inte att ansöka om tillstånd för detta från Länsstyrelsen.

Prognos: En gynnsam vinter och rapporter om normalstora eller större kullar gör att man bör vara observant på utvecklingen av vildsvinsstammen och lägga in en högre avskjutning om så krävs. Vi är inne i en tid då skador snabbt kan uppkomma varför förhöjd beredskap är att rekommendera fram till skörden.

Länstext: Vildsvinen är etablerade i hela södra delen av länet. I norra delarna är utbredningen ojämn och många områden är fortfarande i en etableringsfas. Precis som stammen varierar så ser även skadebilden olika ut mellan olika områden varför även målsättningarna för stammen kan skilja stort.

2017-08-16 2019-06-04