Svenska Jägareförbundet

Meny

September -17

Vi har nu gått in i september månad och de flesta grödorna är skördade. Detta gör att den mest intensiva perioden för skyddsjakt är över. Dock är det viktigt att komma ihåg att i samband med skörd tar man bort tidigare födoresurser för vildsvinen vilket kan göra att tidigare obesökta grödor kan drabbas. Håll därför fortsatt god uppsikt över fortsatt växande grödor så som majsfält, potatis och vallar.

Stammens status: Stammens täthet varierar stort över länet men från flera håll rapporteras om att man upplever en mindre ökning av stammen. Inte minst gäller detta etableringsområdena där vildsvinen verkar vinna ny mark efter ett par milda vintrar. Från enstaka områden där vildsvinen varit etablerade länge rapporteras samtidigt en något minskad stam vilket sammankopplas med ett hårt jakttryck i dessa områden. Man måste därför ta stor hänsyn till den lokala situationen och agera utifrån detta. Vi går nu mot en period då de flesta grödor är skördade ochg behovet av att låta vildsvinen få lugn och ro på skogen där de inte gör skada minskar. Då det inte flängre finns skyddsvärda grödor kan det därmed vara läge att börja beskatta stammen på åtlar i större utsträckning, framförallt om målsättningen är att minska stammen. Lägg hårt jakttryck på årsgrisar men där stammen behöver minskas krävs också ett jakttryck på yngre hondjur. Var som alltid mycket observant vid jakt på hondjur så de inte har dragna spenar. Kultingförande sugga är alltid fredad och kan förekomma även denna tid på året.

Huvudföryngringsperiod: De flesta kullar föddes under mars-april men även under senare delen av sommaren har det från flera håll rapporterats om nyfödda kultingar vilket gör att stor uppmärksamhet krävs.

Kullstorlekar: Kullstorlekarna anses på de flesta håll vara normalstora.
Födotillgång: Födotillgången är god ute i markerna. Vildsvinen bör därför under denna tid inte utfodras såvida inte syftet är avledande utfodring för att skydda växande gröda. Den avledande utfodringen behöver dessutom ofta kombineras med jakt på de områden man vill avleda dem ifrån.

Skadebild: De rapporter som kommit in visar på stor variation i skadebilden. Lokalt har problem förekommit och på andra platser har man klarat sig mycket bra. Sett på en större skala anses skadebilden vara jämförbar med föregående säsong.
Prognos: En gynnsam vinter och rapporter om normalstora eller större kullar gör att man bör vara observant på utvecklingen av vildsvinsstammen och lägga in en högre avskjutning om så krävs.

Länstext: Vildsvinen är etablerade i hela södra delen av länet. I norra delarna är utbredningen ojämn och många områden är fortfarande i en etableringsfas. Precis som stammen varierar så ser även skadebilden olika ut mellan olika områden varför även målsättningarna för stammen kan skilja stort.

2017-09-15 2019-06-04