Svenska Jägareförbundet

Meny

Mars -17

Än så länge har inte några omfattande skador på vallar och grödor inkommit. Vi vet dock att vi nu närmar oss en tid då vallar och växande grödor kan utsättas för vildsvinens födosök. Detta gör att beredskap bör finnas och man bör vara extra observant i skadekänsliga biotoper.  Från och med 15 april är återigen alla vildsvin utom kultingförande sugga tillåten för jakt. Då många kultingar fötts på slutet samt att det finns rapporter om suggor som ännu inte fött gäller stor försiktighet vid jakt på större vildsvin så inte kultingar blir lämnade utan sugga pga felskjutningar.  Födotillgången i markerna är god för vildsvinen varför man under denna tid inte bör stödutfodra dem.

Stammens status:
Stammens täthet varierar stort över länet men från flera håll rapporteras om att man upplever en mindre ökning av stammen. Inte minst gäller detta etableringsområdena där vildsvinen verkar vinna ny mark. Är målsätningen att hålla stammen balanserad på tidigare nivåer kan därför ett högre jakttryck vara nödvändigt framöver.
Huvudföryngringsperiod:
Enstaka kullar rapporterades från länet redan under januari och februari. Generellt verkar dock huvudföryngringen ha skett under mars månad.  Samtidigt finns det rapporter om observerade suggor som fortfarande är dräktiga och förmodligen kommer föda inom kort.
Kullstorlekar:
Kullstorlekarna verkar vara av normal storlek eller möjligen något större.
Födotillgång:
Födotillgången är nu god ute i markerna och efter den milda vintern och dessutom god tillgång av ekollon bör konditionen på vildsvinen vara god.
Klimat:
Vintern har varit gynnsam för vildsvinen vilket sannolikt ligger till grund för att man på sina håll upplevt en ökning. Den närmaste tiden kan bli något kylig och en hel del nederbörd, något som kan påverka överlevnaden på nyfödda kultingar.  
Skadebild:
Hittills har vi nåtts av få rapporter om skador. Vi närmar oss dock en tid då grödorna börjar växa och vårbruket drar igång. Detta kan vara en kritisk period för skador varför man bör vara observant. 
Prognos:
En gynnsam vinter och rapporter om normalstora eller större kullar gör att man bör vara observant på utvecklingen av vildsvinsstammen och lägga in en högre avskjutning än beräknat om så krävs. Tiden då risken för skador ökar närmar sig dessutom varför man skall vara förbered på att vidta åtgärder mot detta.

2017-04-10 2019-06-04