Svenska Jägareförbundet

Meny

Augusti -18

Stammens status:
Stammen täthet varierar över länet. I södra delarna anser man över lag att stammen är stabil men med lokala variationer åt i riktningar. I norra delarna av länet där man fortfarande är i en etableringsfas anses stammen öka.

Huvudföryngringsperiod

Huvudföryngringsperioden verkar ha skett under mars månad. De kullar som föddes tidigt har i många fall haft det svårt då vintern var lång och hård. Detta kan medföra att suggorna som förlorat sina kultingar kan brunsta om och få nya kullar senare under året. Detta gäller det att vara uppmärksam på under all jakt.

Födotillgång

En hel del spannmål har nu redan tröskats men vid de växande produktionsgrödor som fortfarande är oskördade krävs fortsatt hög beredskap. Tänk på att när de åkrar som haft flitiga besök av vildsvin skördas måste vildsvinen söka nya födosöksplatser vilket kan leda till att trycket ökar på tidigare oskadade marker. Utfodring i stödjande syfte avråds under denna tid, däremot kan en avledande utfodring som kombineras med jakt på marker där man inte vill ha vildsvinen vara ett effektivt styrmedel. Jägareförbundet avråder till att sockerbetor används vid alla former av utfodring.

Klimat:
Ovanligt torr och varm sommar. Med tanke på fodertillgång tror man dock inte att detta har någon större påverkan på vildsvinen.

Skadebild:
Årets skörder är magra på grund av värme och torka. På många håll verkar det dessutom bli ovanligt tidig skörd. Skador har rapporterats i olika omfattning från stora delar av länet. Även om många grödor skördas gäller det att ha fortsatt hög beredskap då vildsvinen måste hitta nya födosöksplatser då deras födokälla kan försvinna från en dag till en annan då den tröskas. Då spannmålet tröskas är det ofta andra grödor så som majs och ärtor som kan vara hårt utsatta. Samarbete mellan jägare och jordbrukare både i form av observationer av skador samt för själva utförandet av jakten gör insatserna lättare och effektivare. Med tanke på årets magra skördar är det än viktigare att ansträngningar görs för att begränsa skador. Avledande utfodringar tillsammans med hårt jakttryck är ofta effektiva medel för att nå resultat.

Rekommendation:
Närmaste tiden är intensiv för att skydda de oskördade produktionsgrödorna. Insatser för att bevaka grödorna bör ske fram till skörd.
All kraft bör denna tid läggas på att jaga vildsvinen i produktionsgröda. Låt vildsvinen få en fristad i skogsmark där de inte orsakar skador. Med tanke på den höga dödligheten av kultingar tidigt på säsongen är det av stor vikt att vara försiktig så att inte kultingförande suggor skjuts. Inrikta framförallt jakten på årsgrisar. Vildsvin får under denna tid jagas med hund. Tänk dock på etiken både gällande vildsvin och hundar. Temperaturen har varit väldigt hög vilket inte är bra för varken hundar eller vildsvinen vid jakt med lös hund. Var också observant på sent födda kullar med små kultingar.

2018-08-14 2019-06-04