Svenska Jägareförbundet

Meny

Januari -18

Vildsvinen har än så länge haft en gynnsam vinter med milt och blött väder vilket gör att födotillgången är god. När vi börjar komma in i en period då kultingar födds kan dock denna typ av väder ställa till problem då kombinationen av fukt och låga temperaturer kan ge hög dödlighet bland kultingar.

Detta kan ledda till att kullar omkommer med ombrunstningar som följd. Vi är vidare nu inne i den sista månaden med tillåten hundjakt och det är viktigt att ha i åtanke dels att det kan förekomma nyfödda kultingar i markerna men också att det är den tid då flest skador på hundar rapporteras i samband med vildsvinsjakt.

Stammens status: Stammens täthet varierar stort över länet men från områden där stammen är etableras anses den i huvudsak som stabil. I etableringsområden upplevs vildsvinen öka och etablera sig i nya områden.
Födotillgång: Den milda, blötta vintern har gjort att vildsvinen fortsatt inte har några problem att hitta föda ute i markerna. Om vildsvinen under denna period utfodras i stödjande syfte anser Svenska jägareförbundet att rotfrukter och framförallt sockerbetor inte skall användas.

Skadebild: Vintern en tid då vildsvinen orsakar begränsade skador. Rapporter om uppbökade sommarstugetomter har inkommit från några platser. I sådana situationer är ett elstängsel bästa skyddsåtgärden.

Prognos: Den hittills milda vintenr ger vildsvinen goda förutsättningar att gå igenom vintern med god kondition. Då vi närmar oss nya födslar kan vätan tillsammans med kallt väder ställa till det med hög dödlighet bland kultingar.

Rekommendation: I de områden där man vill minska stammen rekommenderas fortsatt hög avskjutning av årsgrisar. Stor försiktighet krävs nu då vildsvinen kan börja ha kultingar i markerna och man ska därför vara noggrann vid könsbestämning samt om hondjur har dragna spenar. Hundjakten förekommer fortfarande i stor omfattning men tänk på astt skaderisken är som störst i slutet av säsongen. Undvik att rikta jakten mot områden där skaderisken ökar som till exempel i vassar. Tänk också på att alltid avbryta jakten och byta område om randiga kultingar påträffas.

Länstext: Vildsvinen är etablerade i hela södra delen av länet. I norra delarna är utbredningen ojämn och många områden är fortfarande i en etableringsfas, men utbredningen växer. Precis som stammen varierar så ser även skadebilden olika ut mellan olika områden varför även målsättningarna för stammen kan skilja stort. I de områden där vildsvinen nyligen etablerat sig kan det vara bra att redan nu börja med avskjutning av årsgrisar för att lära sig jakten och hindra en för snabb ökning av stammen.

Färg på kartan: Grön

2018-01-09 2019-06-12