Svenska Jägareförbundet

Meny

Juli -18

Stammens status:
Stammen täthet varierar över länet. I södra delarna anser man över lag att stammen är stabil men med lokala variationer åt i riktningar. I norra delarna av länet där man fortfarande är i en etableringsfas anses stammen öka.

Huvudföryngringsperiod

Huvudföryngringsperioden verkar ha skett under mars månad. De kullar som föddes tidigt har I många fall haft det svårt då vintern var lång och hård. Detta kan medföra att suggorna som förlorat sina kultingar kan brunsta om och få nya kullar senare under året. Detta gäller det att vara uppmärksam på under all jakt.

Födotillgång

Trots den torra sommaren är detta en period på året då vildsvinen har i stort sett obegränsad tillgång på föda i markerna. Tidigt spannmål börjar nu bli mjölkmoget och stor uppmärksamhet krävs därför på grödorna. Utfodring i hjälpande syfte avråds under denna tid, däremot kan en avledande utfodring som kombineras med jakt på marker där man inte vill ha vildsvinen vara ett effektivt styrmedel. Jägareförbundet avråder till att sockerbetor används vid alla former av utfodring.

Klimat:
Ovanligt torr och varm sommar. Med tanke på fodertillgång tror man dock inte att detta har någon större påverkan på vildsvinen. .

Skadebild:
Spannmålet har på många platser mognat tidigt och det krävs nu stora insatser för att bevaka grödorna från vildsvinsbesök. Skador har rapporterats i olika omfattning från olika delar av länet. Samarbete mellan jägare och jordbrukare både i form av observationer av skador samt för själva utförandet av jakten gör insatserna lättare och effektivare. Med tanke på årets magra skördar är det än viktigare att ansträngningar görs för att begränsa skador. Avledande utfodringar tillsammans med hårt jakttryck är ofta effektiva medel för att nå resultat.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Närmaste tiden är intensiv om man har växande produktionsgrödor på markerna. Det är nu och nån månad framåt som den största insatsen för att motverka skador behöver göras.

Rekommendation:
All kraft bör denna tid läggas på att jaga vildsvinen i produktionsgröda. Låt vildsvinen få en fristad i skogsmark där de inte orsakar skador. Med tanke på den höga dödligheten av kultingar tidigt på säsongen är det av stor vikt att vara försiktig så att inte kultingförande suggor skjuts. Inrikta framförallt jakten på årsgrisar.

Färg på kartan: Gul

2018-08-14 2019-06-12