Svenska Jägareförbundet

Meny

April -18

Vi är fortfarande inne i den period då endast årsgrisar är tillåtna att jaga, vilket sträcker sig till 15 april. Efter detta datum är återigen alla vildsvin lovliga (förutom kultingförande sugga). På många håll i länet är nu stor andel av kultingarna födda medan vissa områden fortfarande väntar på den huvudsakliga föryngringen. Vintern har varit hård och lång vilket kan ha påverkat konditionen och överlevnaden på vildsvinsstammen. Tjälen börjar nu gå ur marken och kan efter denna långa vintern göra vallar och andra grödor utsätts för vildvinens bök. En höjd observans på dessa områden kan därför vara befogad.

Stammens status: Stammens täthet varierar stort över länet men från områden där stammen är etableras anses den i huvudsak som stabil. I etableringsområden upplevs vildsvinen öka och sprida sig i nya områden.

Födotillgång: Vintern har länge hållit sitt grepp över länet vilket gör att fodertillgången kan ha varit begränsad för vildsvinen. Detta kan påverka överlevnad hos yngre djur samt även kullstorlekar. Där utfodring skett i stödjande syfte kan man avveckla dessa när vintern släpper sitt grepp. Tänk dock på att detta betyder att vildsvinen måste hitta sin föda på andra platser varför uppmärksamhet kan krävas på tex vallar i närheten.

Skadebild: Efter en lång kall vinter med sämre födotillgång kan skador på åkermark ofta bli större än normalt när tjälen går ur marken. Återigen uppmanas därför till ökad uppsikt över känsliga områden.

Prognos: Den kalla väderleken efter nyår fram till nu kan ha drabbat tidigt födda kullar hårt samt även fettreserverna på vuxna djur. Föryngringarna kan därför antas bli något mindre än föregående år. I de fall kullar fötts tidigt och inte klarat vintern kan ombrunstningar ske hos suggorna. Detta kan resultera i ett år med fler födda kullar vid "fel" tid på året.

Rekommendation: I de områden där man vill minska stammen rekommenderas fortsatt hög avskjutning av årsgrisar. Från 16 april är dock alla vildsvin utan klultingförande suggor tillåtna för jakt. Stor försiktighet krävs vid jakt på vildsvin under denna period av året då även mindre gyltor kan ha kultingar. Kolla alltid mycket noggrant så hondjuren inte har dragna spenar.

Länstext: Vildsvinen är etablerade i hela södra delen av länet. I norra delarna är utbredningen ojämn och många områden är fortfarande i en etableringsfas, men utbredningen växer. Precis som stammen varierar så ser även skadebilden olika ut mellan olika områden varför även målsättningarna för stammen kan skilja stort. I de områden där vildsvinen nyligen etablerat sig kan det vara bra att redan nu börja med avskjutning av årsgrisar för att lära sig jakten och hindra en för snabb ökning av stammen.

Färg på kartan: Gul

2018-04-05 2019-06-12