Svenska Jägareförbundet

Meny

Maj -18

Rapporterna om statusen för vildsvinsstammen varierar över länet. I etableringsområdet rapporteras om kullar där man tidigare inte sett detta. Samtidigt är det flera områden som rapporterar om färre kultingar jämfört med föregående år, troligen på grund av den bistra vintern. Vi är nu i en period då vårbruket är i full gång och detta brukar kräva höjd beredskap på fälten då de nysådda åkrarna kan locka till sig bökande vildsvin. En tät dialog mellan jordbrukare och jägare är därför att rekommendera.

Stammens status: Stammens täthet varierar stort över länet men från flera håll rapporteras om att man upplever stammen i storlek som förra året eller något mindre. Samtidigt är som sagt variationen stor och andra områden upplever en ökning. Att vildsvinen fortsätter att öka sitt utbredningsområde norrut i etableringsområdet verkar det dock verka enighet om.

Huvudföryngringsperiod: Relativt få tidigt födda kullar rapporterades detta år. Huvudföryngringsperioden verkar ha varit mars-april. Med tanke på den långdragna vintern kan en del kullar ha förolyckats vilket kan ge ombrunstningar och kullar som födds under sommaren.

Kullstorlekar: Kullarna rapporteras vara normalstora eller något mindre.

Födotillgång: Födotillgången är nu god ute i markerna. Vildsvinen bör under denna tid inte utfodras såvida inte syftet är avledande utfodring. Vid avledande utfodringar är det vidare ofta nödvändigt att kombinera detta med ett jakttryck på marker där man inte vill ha vildsvinen för att uppnå effekt. Utfodring enbart i stödjande syfte avråds vid denna tid.

Skadebild: Rapporterna om skador är ganska knapphändiga men på en del platser har man upplevt problem på vallar och nysådder. Ofta är den närmaste tiden efter sådden mest kritisk och det är därför nu en period som man behöver vara extra observant på skador.

Prognos: Efter den långa vintern verkar vi få uppleva en något mindre föryngring än föregående säsonger vilket kan påverka stammens utveckling. Samtidigt tål det att upprepas att det är stora lokala skillnader. Jakttrycket bör i första hand vid denna tid läggas på växande gröda där vildsvinen orsakar skada. Högt jakttryck på årsgrisar och där målsättningen är att minska stammen på yngre hondjur. Det gäller dock som alltid att vara mycket försiktig så inte kultingförande suggor skjuts. I områden med stora problem är det ofta bra att låta vildsvinen få fristäder i skogen där de inte gör skada för att på detta sätt försöka styra deras födoplatsval.

Färg på kartan: Gul

2018-05-15 2019-06-12