Svenska Jägareförbundet

Meny

April -18

I områden med skadeproblematik, rikta jakten mot de områden där vildsvinen gör skada. Det är bättre att bedriva jakten där djuren gör skada och låta dem ha lugn och ro där de inte skadar.
Vildsvinsstammens täthet varierar stort inom länet.

Stammens status: Stabil till ökande med lokal variation.

Huvudföryngringsperiod: Huvudföryngringsperiod är februari till maj, men nyfödda kultingar kan förekomma hela året. Många av de hondjur som skjutits efter årsskiftet har relativt långt gången dräktighet. Hade de fått föda fram kultingarna hade dessa troligen fötts i början av mars. Detta ger en fingervisning när vi kan förvänta oss de flesta födslarna.

Kullstorlek: Normal till något större än normalt.

Födotillgången: Den snörika vintern har varit hård för vildsvinen i länet och möjligheten att finna föda har varit svår, vilket medfört att åtlar lockat till sig mer vilt än normalt. Snön har nu smält bort och det har blivit barmark och födotillgången för vildsvinen har ökat.

Klimat: Gynsamt

Skadebild: Tjälen går ur marken vilket leder till att vallar, betesmarker och mark med nysådd gröda blir begärliga för vildsvinen och bör därför ha en ökad tillsyn.

Prognos (vad man har att vänta sig i framtiden): De naturliga förutsättningarna var goda under sommar och höst 2017 med god tillgång på ekollon, vilket resulterat i en god kondition på vildsvinen i länet. Vintern har emellertid varit hård och snörik vilket eventuellt kan ha påverkat överlevnaden för kultingar.

Rekomendation: Rikta jakten till de områden som skadas av vildsvin. Dessa områden är framförallt betesmarker och vallar. I och med vårens intågande och därmed vårbrukets start kan nysådda grödor vara attraktiva för vildsvinen och en ökad uppmärksamhet behövs då till dessa områden. 
Inrikta jakten på unga vildsvin, årsgrisar.

Färg på kartan: Gul

2018-04-16 2019-06-17