Svenska Jägareförbundet

Meny

Februari -18

Vildsvinen går nu in i sin föryngringsperioden. Från flera håll i länet finns rapporter om nyfödda kultingar i skogen. Hundjakten efter vildsvin är över och från och med 16 februari är endast kultingar och årsgrisar yngre än 12 månader lovliga. Vildsvinsstammens utveckling 2018 styrs av jakttrycket samt väderleken under föryngringsperioden. På enstaka håll finns fortfarande ett visst behov av att skyddsjaga vid brukad mark, framförallt vallar riskerar att skadas av vildsvinens födosök.

Stammens status:

Stabil till ökande med lokal variation.

Huvudföryngringsperiod

Huvudföryngringsperioden är februari till mitten av maj, men nyfödda kultingar kan förekomma hela året. Enstaka rapporter finns om nyfödda kultingar i januari.

Kullstorlek:

Normala-Stora. Generellt är kullarna något större jämfört med föregående år, lokala variationer förekommer.

Födotillgång

Födotillgången ligger på normal-stor nivå. Tänk på att åtlar lockar till sig vilt och kan förändra rörelsemönstret. Åtelplatser ska inte placeras nära trafikerade vägar eller jordbruksområden med skadekänsliga grödor. Endast oförädlade jordbruksprodukter får användas vid åtling. SJF avråder från utfodring med sockerbetor oavsett årstid.

Klimat:

Stabilt-Gynnsamt.

Skadebild:

Vildsvinens påverkan på jordbruket är nu generellt låg. I de fall de gör skada utgör skadebilden framförallt bök på vallar. Jakt för att hålla vildsvin från vallar kan krävas lokalt.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
De naturliga förutsättningarna har gjort att stammen är i god kondition och att tillväxten är hög i många delar av länet. Februari innebär generellt en låg skadebild.

Rekommendation:
Från och med 16 februari är endast vildsvin yngre än 12 månader lovliga. Vid jakt till och med 15 februari är det viktigt att säkerställa att kultingförande sugga inte fälls. I områden med skadeproblematik, rikta jakten mot de områden där vildsvinen gör skada. För att nå en vildsvinsförvaltning av hög kvalité måste både jägare och markägare/jordbrukare ta ansvar och arbeta för en lokal samverkan över jaktlag- och markägargränser.

Glöm inte att rapportera fällda vildsvin i viltdata!

Håll etiken högt!

Färg på kartan: Grön

2018-02-07 2019-06-17