Svenska Jägareförbundet

Meny

Januari -18

Vildsvinsjakten med hund är i full gång. Anordna gärna samjakter eller koordinerade jakter med angränsande jaktlag. Gemensam jakt är oftast bättre då störningen blir mindre och jakten kan bedrivas effektivare. Gemensam jakt är dessutom trevligt och kan förbättra grannsämjan. Det finns fortfarande ett visst behov av att skyddsjaga vid brukad mark, framförallt vallar riskerar att skadas av vildsvinens födosök.

Stammens status:

Stabil till ökande med lokal variation.

Huvudföryngringsperiod

Huvudföryngringsperioden är februari till mitten av maj, men nyfödda kultingar kan förekomma hela året. Enstaka rapporter finns om nyfödda kultingar i januari.

Kullstorlek:

Normala-Stora. Generellt är kullarna något större jämfört med föregående år, lokala variationer förekommer.

Födotillgång

Födotillgången ligger på normal-stor nivå. Tänk på att åtlar lockar till sig vilt och kan förändra rörelsemönstret. Åtelplatser ska inte placeras nära trafikerade vägar eller jordbruksområden med skadekänsliga grödor. Endast oförädlade jordbruksprodukter får användas vid åtling. SJF avråder från utfodring med sockerbetor oavsett årstid.

Klimat:

Stabilt-Gynnsamt.

Skadebild:

Vildsvinens påverkan på jordbruket är nu generellt låg. I de fall de gör skada utgör skadebilden framförallt bök på vallar. Jakt för att hålla vildsvin från vallar kan krävas lokalt.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):

De naturliga förutsättningarna har gjort att stammen är i god kondition och att tillväxten är hög i många delar av länet. Det är nu viktigt att beskatta vildsvinen på lämpligt sätt så att vi når en stam av hög kvalité och en täthet som är anpassad för de lokala förutsättningarna.

Rekommendation:
Stammens täthet varierar kraftigt i länet vilket också återspeglas i avskjutningen. Om målsättningen i ett område är att bibehålla eller öka vildsvinsstammen bör minst 80 procent av den totala avskjutningen utgöras av årsungar. Är målsättningen istället att minska stammen måste andelen unga vuxna hondjur i avskjutningen ökas. Kom ihåg att kultingförande sugga alltid är fredad. Tänk på att vi närmar oss vildsvins huvudsakliga reproduktionsperiod och att nyfödda kultingar kan förkomma i skogen.

Glöm inte att rapportera fällda vildsvin i viltdata!

Håll etiken högt!

Färg på kartan: Gul

2018-01-15 2019-06-17